Skip to main content

RSS-материалОбучение и аттестация

Порядок підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи

В

ідповідальність за забезпечення всіх студентів темами випускних кваліфікаційних робіт несуть завідувачі відділень.

Зразкові теми випускних кваліфікаційних робіт повідомляються студентам за рік до призначеного терміну захисту. Студенти обирають теми робіт із числа запропонованих або пропонують власну та погоджує її з викладачами.

Затвердження тем випускних кваліфікаційних робіт, терміни захисту встановлюються на засіданні відділення, що випускає, на початку останнього семестру.

Термін підготовки та захисту роботи продовжується не більше ніж на один рік, якщо випускна кваліфікаційна робота студента не отримала схвалення керівників відділення.

Студенти допускаються до захисту випускної кваліфікаційної роботи:

  • за відсутності академічних заборгованостей;
  • за позитивного рішення керівництва відповідного відділення;
  • за наявності звіту про навчальну практику (якщо вона передбачена навчальним планом програми).

Повторна підсумкова атестація студента при отриманні незадовільної оцінки проводиться через один рік.

Порядок навчання та атестації

ВСВПБК здійснюють процес навчання на чотирьох відділеннях – вечірньому, заочному, дистанційному та кореспондентському навчанні. Курси дають можливість здобути освіту двох рівнів: основний рівень (перший, другий та третій роки навчання) та вищий рівень (четвертий та п'ятий роки навчання). Після кожного етапу студент може завершити навчання на ВСВПБК, отримавши диплом, що свідчить про закінчення відповідного рівня навчання.

На вечірньому відділенні заняття проводяться з 18.30 до 20.30 у вигляді лекцій та семінарів. На першому курсі – тричі на тиждень, на другому та третьому курсах – двічі на тиждень. На заочному відділенні заняття проводять по суботах двічі на місяць. Відділення дистанційного навчання проводить навчання, використовуючи можливості комунікації засобами Інтернету, забезпечуючи викладачам, співробітникам та студентам ВСВПБК єдиний авторизований доступ до навчальних ресурсів.

З другого курсу студент обирає спеціалізацію подальшого навчання. Спеціалізація проводиться у трьох напрямках – богословський, педагогічний, місіонерський.

Програма навчання формується із предметних модулів, об'єднаних у предметні блоки. Склад предметних блоків, порядок їх вивчення та рекомендований порядок освоєння предметів усередині кожного блоку визначається додатком до навчального плану за конкретною програмою.

Предметні блоки вивчаються у суворій послідовності. Допуск слухача до вивчення чергового предметного блоку здійснюється на підставі результатів навчання за предметними модулями попереднього блоку. Умови допуску до навчання за черговим предметним блоком визначаються у додатку до навчального плану за конкретною програмою.

Для кожної навчальної групи складається графік навчання на період освоєння програми. Графік складається на підставі додатку до навчального плану завідувачем відповідного відділення професійної підготовки та затверджується ректором ВСВПБК.

Вивчення кожного предметного модуля передбачає навчання та атестацію. Навчання за предметним модулем контролюється за результатами поточної атестації. Види та форми поточної атестації визначаються робочою програмою за предметним модулем.

До атестації за предметним модулем студент допускається за підсумками поточної перевірки знань. Форма проміжної атестації визначається викладачем предметного модуля.

У разі незадовільної атестації за предметним модулем студент має можливість повторного проходження проміжної атестації. У разі повторного незадовільного складання слухачем іспиту для прийому другого перескладання радою ВСВПБК формується атестаційна комісія. Умови, порядок та встановлені терміни перескладання доводяться до студента куратором групи.

Студент має право одноразового перескладання оцінки «задовільно» за предметним модулем після закінчення вивчення предметного блоку та за наявності не більше двох задовільних оцінок за всіма предметними модулями блоку. Для прийому перездавання радою ВСВПБК формується атестаційна комісія. Умови, порядок та встановлені терміни перескладання доводяться до студента куратором групи.

Студенту за наявності поважних причин надається можливість тимчасово перервати навчання на період до 1 року, але не більше ніж 2 рази за весь період навчання.

Облако тегов


Апологетический центр

Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети 
интернет

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes